wether nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wether nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wether giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wether.

Từ điển Anh Việt

  • wether

    /'we /

    * danh từ

    cừu thiến

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wether

    male sheep especially a castrated one