wet gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet gas

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    khí ướt