wet pack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet pack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet pack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet pack.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet pack

    * kỹ thuật

    y học:

    đắp khăn ướt