wet fish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet fish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet fish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet fish.

Từ điển Anh Việt

  • wet fish

    * danh từ

    cá tươi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet fish

    * kinh tế

    cá chưa chế biến