wet bar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet bar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet bar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet bar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet bar

    * kinh tế

    quầy chất rượu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wet bar

    a bar for mixing drinks that has a sink with running water