wetting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wetting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wetting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wetting.

Từ điển Anh Việt

 • wetting

  /'weti /

  * danh từ

  sự làm ướt, sự thấm nước, sự dấp nước

  to get a wetting: bị ướt sạch

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wetting

  * kỹ thuật

  sự làm ẩm

  sự làm ướt

  sự nhúng nước

  sự thấm ướt

  cơ khí & công trình:

  sự tẩm ướt

  điện lạnh:

  sự ướt tiếp điểm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wetting

  the act of making something wet

  Similar:

  leak: a euphemism for urination

  he had to take a leak

  Synonyms: making water, passing water

  wet: cause to become wet

  Wet your face

  Antonyms: dry

  wet: make one's bed or clothes wet by urinating

  This eight year old boy still wets his bed