wetting of wall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wetting of wall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wetting of wall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wetting of wall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wetting of wall

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự làm ẩm tường