wetting fluid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wetting fluid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wetting fluid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wetting fluid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wetting fluid

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    chất lỏng thấm ướt