wetting-off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wetting-off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wetting-off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wetting-off.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wetting-off

    * kỹ thuật

    sự rạn nứt

    sự rò