wetting effect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wetting effect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wetting effect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wetting effect.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wetting effect

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hiệu ứng thấm ướt