wetting with water nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wetting with water nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wetting with water giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wetting with water.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wetting with water

    * kỹ thuật

    sự gom nước

    sự tập trung nước