dry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dry.

Từ điển Anh Việt

 • dry

  /drai/

  * tính từ

  khô, cạn, ráo

  a spell of dry cold: đợt rét khô

  dry eyes: mắt ráo hoảnh

  a dry leaf: lá khô

  a dry well: giếng cạn

  to die a dry death: chết khô ráo (không chết đuối, không đổ máu)

  khô nứt; (thông tục) khô cổ, khát khô cả cổ

  to feel dry: khát khô cổ

  cạn sữa, hết sữa (bò cái...)

  khan (ho)

  dry cough: ho khan

  nhạt, không bơ

  dry bread: bánh nhạt, bánh không bơ

  nguyên chất, không pha, không thêm nước ngọt (rượu)

  khô khan, vô vị, không thú vị

  a dry subject: một vấn đề khô khan

  vô tình, lãnh đạm, lạnh nhạt, lạnh lùng; cứng nhắc, cụt lủn, cộc lốc; tỉnh khô, phớt lạnh

  a dry reception: cuộc đón tiếp lạnh nhạt

  a dry jest: lời nói đùa tỉnh khô

  dry thanks: lời cảm ơn cụt lủn

  không thêm bớt; rành rành

  dry facts: sự việc không thêm bớt; sự việc rành rành

  khô cứng, sắc cạnh, sắc nét (nét vẽ...)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cấm rượu

  a dry country: xứ cấm rượu

  to go dry: chấp nhận (tán thành) luật cấm rượu

  khách quan, không thành kiến, vô tư

  dry light: quan niệm khách quan

  not dry hebind the ears

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) non nớt, chưa ráo máu đầu

  * danh từ, số nhiều drys, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)

  vật khô; nơi khô

  người tán thành cấm rượu

  * ngoại động từ

  làm khô, phơi khô, sấy khô, lau khô; làm cạn, làm khô cạn

  to dry one's tears: lau khô nước mắt

  làm cho (bò cái...) hết sữa

  * nội động từ

  khô đi, khô cạn đi

  to dry up

  làm cạn ráo, làm khô cạn; khô cạn đi, cạn ráo (giếng nước...)

  (thông tục), (thường), lời mệnh lệnh không nói nữa, im miệng, thôi không làm nữa

  dry up!: thôi đi!, im đi!

  (sân khấu) quên vở (diễn viên)

 • dry

  khô ráo // làm khô

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • dry

  a reformer who opposes the use of intoxicating beverages

  Synonyms: prohibitionist

  remove the moisture from and make dry

  dry clothes

  dry hair

  Synonyms: dry out

  Antonyms: wet

  become dry or drier

  The laundry dries in the sun

  Synonyms: dry out

  free from liquid or moisture; lacking natural or normal moisture or depleted of water; or no longer wet

  dry land

  dry clothes

  a dry climate

  dry splintery boards

  a dry river bed

  the paint is dry

  Antonyms: wet

  humorously sarcastic or mocking

  dry humor

  an ironic remark often conveys an intended meaning obliquely

  an ironic novel

  an ironical smile

  with a wry Scottish wit

  Synonyms: ironic, ironical, wry

  lacking moisture or volatile components

  dry paint

  Antonyms: wet

  opposed to or prohibiting the production and sale of alcoholic beverages

  the dry vote led by preachers and bootleggers

  a dry state

  Antonyms: wet

  not producing milk

  a dry cow

  Antonyms: wet

  (of liquor) having a low residual sugar content because of decomposition of sugar during fermentation

  a dry white burgundy

  a dry Bordeaux

  Antonyms: sweet

  without a mucous or watery discharge; a small child with a dry nose"

  a dry cough

  that rare thing in the wintertime

  Antonyms: phlegmy

  not shedding tears

  dry sobs

  with dry eyes

  lacking interest or stimulation; dull and lifeless

  a dry book

  a dry lecture filled with trivial details

  dull and juiceless as only book knowledge can be when it is unrelated to...life"- John Mason Brown

  Synonyms: juiceless

  used of solid substances in contrast with liquid ones

  dry weight

  unproductive especially of the expected results

  a dry run

  a mind dry of new ideas

  having no adornment or coloration

  dry facts

  rattled off the facts in a dry mechanical manner

  (of food) eaten without a spread or sauce or other garnish

  dry toast

  dry meat

  having a large proportion of strong liquor

  a very dry martini is almost straight gin

  lacking warmth or emotional involvement

  a dry greeting

  a dry reading of the lines

  a dry critique

  practicing complete abstinence from alcoholic beverages; I happen to be teetotal"

  he's been dry for ten years

  no thank you

  Synonyms: teetotal