dry eye nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dry eye nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dry eye giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dry eye.

Từ điển Anh Việt

  • dry eye

    khóc