dry oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dry oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dry oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dry oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dry oil

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dầu khô