dry ink nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dry ink nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dry ink giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dry ink.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dry ink

    * kỹ thuật

    mực khô