dry coal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dry coal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dry coal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dry coal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dry coal

    * kỹ thuật

    than gầy

    hóa học & vật liệu:

    than khô