dry glue nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dry glue nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dry glue giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dry glue.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dry glue

    * kinh tế

    keo khô