dry cow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dry cow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dry cow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dry cow.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dry cow

    * kinh tế

    bò không vắt sữa