dry bulb nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dry bulb nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dry bulb giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dry bulb.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dry bulb

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    bầu khô