dry mud nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dry mud nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dry mud giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dry mud.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dry mud

    * kỹ thuật

    bùn khô