dry heat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dry heat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dry heat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dry heat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • dry heat

  * kinh tế

  nhiệt khô

  * kỹ thuật

  nhiệt khô

  nhiệt lượng khô

  môi trường:

  nóng khô