dry mat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dry mat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dry mat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dry mat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dry mat

    * kỹ thuật

    khuôn in khô