drypis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drypis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drypis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drypis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • drypis

    spiny-leaved perennial herb of southern Europe having terminal clusters of small flowers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).