dry ice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dry ice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dry ice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dry ice.

Từ điển Anh Việt

 • dry ice

  * danh từ

  cacbon đioxyt đậm đặc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • dry ice

  * kinh tế

  băng khô

  * kỹ thuật

  băng khô

  đá khô

  điện lạnh:

  đá CO2

  đá CO2 rắn

  tuyết cacbon đioxit

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • dry ice

  solidified carbon dioxide; dry ice sublimates at -78.5 C and is used mainly as a refrigerant