dry core nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dry core nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dry core giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dry core.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dry core

    * kỹ thuật

    lõi khô