dry kiln nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dry kiln nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dry kiln giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dry kiln.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dry kiln

    * kỹ thuật

    lò nung khô

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • dry kiln

    a kiln for drying and seasoning lumber