dry dust nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dry dust nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dry dust giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dry dust.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dry dust

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bụi khô