dry felt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dry felt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dry felt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dry felt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dry felt

    * kỹ thuật

    giấy dầu khô