dry cup nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dry cup nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dry cup giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dry cup.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dry cup

    * kỹ thuật

    ống giác