dry lake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dry lake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dry lake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dry lake.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dry lake

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hồ khô