dry mix nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dry mix nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dry mix giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dry mix.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dry mix

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hỗn hợp khô