dry-bob nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dry-bob nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dry-bob giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dry-bob.

Từ điển Anh Việt

  • dry-bob

    /'draibɔd/

    * danh từ

    học sinh chơi crickê (trường I-tơn, Anh)