wet joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet joint

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nối ướt