wet lease nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet lease nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet lease giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet lease.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet lease

    * kinh tế

    hợp đồng thuê bao trọn

    hợp đồng thuê ướt

    sự thuê trọn bộ tàu/thuyền