wet broke nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet broke nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet broke giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet broke.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet broke

    * kỹ thuật

    phế phẩm ướt