loaded equivalent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

loaded equivalent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm loaded equivalent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của loaded equivalent.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • loaded equivalent

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tải trọng tương đương