weight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weight.

Từ điển Anh Việt

 • weight

  /'weit/

  * danh từ

  trọng lượng, sức nặng

  he is twice my weight: anh ấy nặng bằng hai tôi

  to try the weight of: nhấc lên xem nặng nhẹ

  to lose weight: sụt cân

  to gain (put on) weight: lên cân, béo ra

  cái chặn (giấy...)

  qu cân

  set of weights: một bộ qu cân

  weights and measures: đo lường, cân đo

  qu lắc (đồng hồ)

  (thưng nghiệp) cân

  to be sold by weight: bán theo cân

  to give good (short) weight: cân già (non)

  (thể dục,thể thao) hạng (võ sĩ); tạ

  to put the weight: ném tạ

  (y học) sự nặng (đầu); sự đầy, sự nặng (bụng)

  (kiến trúc); (kỹ thuật) ti trọng, sức nặng

  to support the weight of the roof: chịu ti ti trọng của mái nhà

  (vật lý) trọng lực; trọng lượng riêng

  (nghĩa bóng) tầm quan trọng, sức thuyết phục; trọng lượng, tác dụng, nh hưởng

  an argument of great weight: một lý lẽ có sức thuyết phục lớn (có trọng lượng)

  to have no (little, great) weight with somebody: không có (có ít, có nhiều) uy tín (nh hưởng) đối với ai

  man of weight: người quan trọng, người có nh hưởng lớn

  to carry weight: có thế; có tầm quan trọng; có nh hưởng lớn

  to pull one's weight

  hết sức, nỗ lực; đm đưng phần việc của mình, chịu phần trách nhiệm của mình

  * ngoại động từ

  buộc thêm vật nặng, làm nặng thêm

  to weight a net: buộc chì vào lưới

  đè nặng lên, chất nặng ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  (kỹ thuật) xử lý cho chắc thêm (vi)

 • weight

  trọng lượng

  balnce w. đối trọng

  gross w. trọng lượng cả bì

  moving w.s cân trượt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • weight

  * kinh tế

  đơn vị trọng lượng

  hệ thống trọng lượng

  quả cân

  trọng lực

  trọng lượng

  * kỹ thuật

  độ đậm

  độ đậm nhạt

  độ dày

  độ mập

  đối trọng

  gia trọng

  khối lượng (ở Anh)

  làm nặng thêm

  quả cân

  sức nặng

  trọng lượng

  xây dựng:

  khối nặng

  ô tô:

  quả văng (sớm ly tâm)

  trọng lượng cân bằng (miếng chì gắn vào niềng)

  toán & tin:

  trọng lượng (chữ)

  trọng số

  trọng số (thống kê)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • weight

  the vertical force exerted by a mass as a result of gravity

  sports equipment used in calisthenic exercises and weightlifting; it is not attached to anything and is raised and lowered by use of the hands and arms

  Synonyms: free weight, exercising weight

  the relative importance granted to something

  his opinion carries great weight

  the progression implied an increasing weightiness of the items listed

  Synonyms: weightiness

  an artifact that is heavy

  an oppressive feeling of heavy force

  bowed down by the weight of responsibility

  (statistics) a coefficient assigned to elements of a frequency distribution in order to represent their relative importance

  Synonyms: weighting

  Similar:

  system of weights: a system of units used to express the weight of something

  weight unit: a unit used to measure weight

  he placed two weights in the scale pan

  burden: weight down with a load

  Synonyms: burthen, weight down

  Antonyms: unburden

  slant: present with a bias

  He biased his presentation so as to please the share holders

  Synonyms: angle