weight of ram nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weight of ram nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weight of ram giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weight of ram.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weight of ram

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trọng lượng phần va đập