weight impulse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weight impulse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weight impulse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weight impulse.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weight impulse

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    xung chuyên biệt