weight-lifting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weight-lifting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weight-lifting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weight-lifting.

Từ điển Anh Việt

  • weight-lifting

    /'weit,lifti /

    * danh từ

    (thể dục,thể thao) môn cử tạ