weight flow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weight flow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weight flow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weight flow.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weight flow

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    dòng chảy khối lượng

    dòng chảy trọng lực