weight terms nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weight terms nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weight terms giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weight terms.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weight terms

    * kinh tế

    điều kiện trọng lượng tịnh