weight dam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weight dam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weight dam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weight dam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weight dam

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đập trong lực