weight batcher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weight batcher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weight batcher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weight batcher.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weight batcher

    * kỹ thuật

    cân định lượng

    xây dựng:

    bộ đong theo trọng lượng