weight on bit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weight on bit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weight on bit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weight on bit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weight on bit

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    trọng lượng đè lên choòng khoan