weight of line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weight of line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weight of line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weight of line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weight of line

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bề dày nét vẽ