weight empty nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weight empty nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weight empty giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weight empty.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weight empty

    * kinh tế

    trọng lượng bì

    trọng lượng vỏ không