weight error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weight error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weight error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weight error.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weight error

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sai số trọng lượng