weightless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weightless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weightless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weightless.

Từ điển Anh Việt

 • weightless

  /'weitlis/

  * tính từ

  không nặng, không có trọng lượng

  không quan trọng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • weightless

  * kỹ thuật

  có tải

  xây dựng:

  được chất tải

  điện lạnh:

  không (có) trọng lượng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • weightless

  having little or no weight or apparent gravitational pull; light

  floating freely in a weightless condition

  a baby bat...fluffy and weightless as a moth

  jackets made of a weightless polyester fabric

  Antonyms: weighty