weightlessness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weightlessness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weightlessness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weightlessness.

Từ điển Anh Việt

 • weightlessness

  * danh từ

  tình trạng phi trọng lượng

  tìng trạng phi trọng lực

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • weightlessness

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  sự không trọng lượng

  trạng thái không trọng lượng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • weightlessness

  Similar:

  lightness: the property of being comparatively small in weight

  the lightness of balsa wood

  Antonyms: heaviness